Jelentkezés feltételei

 • magyar állampolgárság
 • külföldi állampolgár esetén 180 napos vagy azt meghaladó tartózkodási engedély
 • alapfokú iskolai ( 8 általános) végzettséget igazoló bizonyítvány bemutatása ( kresz vizsgán)
 • I. fokú, 1. csoportú orvosi alkalmassági vélemény ( házi orvostól, üzemorvostól)
 • Az elmélet megkezdéséhez 16 és fél éves kor, valamint I. típusú orvosi igazolás
 • Az elméleti vizsga letételéhez 16 és 3/4 éves kor
 • A gyakorlati vizsgák letételéhez 17 éves kor és sikeres KRESZ vizsga szükséges

Képzési tájékoztató

1., A képző szerv megnevezése: TIBLEX-LEX BT.
(TALENTUM AUTÓSISKOLA, 1051 Budapest, Sas u. 25. www.talentum-autosiskola.hu)

Üzletvezető: Szabó- Farkas Alexandra

E-mail: info@talentum-autosiskola.hu

Web.: www.talentum-autosiskola.hu

Tel.: 06 20 2691023

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00596-2011

A képzőszerv működési területe: Magyarország egész területe

2.,Cégforma: Betéti Társaság
3.,Cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 01-06-766100
4.,Iskolavezető: Szabó Tibor
1221, Bp., Leányka u. 24.  06 70 272 2455

5.,Ügyfélfogadó címe: 1051, Budapest V kerület, Sas u. 25.
Telefonszám: 06-20 269 1023
Ügyfélfogadás időpontja: kedd és csütörtök 15:00-19:00-ig  ( Az esetleges változást kövesse figyelemmel honlapunkon mielőtt jönne ügyet intézni! )
6.,Telephely címe: 1221 Budapest. XXII. kerület, Leányka u. 24.

7.,A tanfolyamra való felvétel módja: Jelentkezni lehet személyesen vagy interneten keresztül, de a tanfolyamra való beiratkozás csak személyesen történhet!

8.,Az előírt egészségi és PÁV. alkalmassági vizsgálatok:
A Talentum Autósiskola csak „B” kategóriás gépjárművezető– képzést végez, melyhez I-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény szükséges. PÁV. alkalmassági vizsga „B” kategória esetén csak az 5. sikertelen forgalmi vizsga után szükséges.

9.,A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei: minimum 16 és fél éves életkor, I- es csoportú orvosi alkalmassági vélemény,  a valóságnak megfelelően, helyesen kitöltött és aláírt jelentkezési lap, nyilatkozat a 8 általános iskolai végzettség meglétéről. A minimum 8 általános iskolai végzettségét igazoló bizonyítványt a tanulónak be kell mutatnia a Közlekedési Felügyelőségen legkésőbb a vizsgaigazolás kiadásakor.
– Szükséges az autósiskolában megkötött tanulmányi szerződés.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki: minimum 16 és ¾ éves, a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte és annak megkezdésétől számítva ( az első oktatási nap) kevesebb, mint 9 hónap telt el és megfelel a BM rendeletben előírt közlekedésbiztonsági, egészségi feltételeknek. Továbbá a vizsgára bocsátás feltétele a vizsgadíj befizetése, nyilatkozat a minimum 8 általános iskolai végzettség meglétéről és érvényes orvosi alkalmassági igazolás.

Forgalmi vizsgára bocsátható az, aki: a tanfolyam e részét igazoltan elvégezte ( a kötelezően előírt vezetési órákat és előírt 580 km.-t levezette)és  a 17. életévét betöltötte és a vizsgadíjat befizette.
Az elméleti vizsga 24 hónapig érvényes. Tehát, a sikeres elméleti vizsgától számítva 2 éve van, hogy gyakorlati vizsgáját sikeresen teljesítse, azaz, jogosítványát megszerezze!

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei: Sikeres forgalmi vizsga+ Közúti elsősegély- nyújtó vizsga megléte ( Vöröskeresztes vizsga igazolás) + eredeti orvosi alkalmassági igazolás+ eredeti, minimum 8 általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány.

10.,B” kategóriás járművezető- képzés tantárgyai, azok óraszámai és a tanórák időtartamai:

Az elméleti oktatás 28 órából áll.

 • 16 óra Közlekedési alapismeretek
 • 4 óra Szerkezet és üzemeltetési ismeretek
 • 8 óra Járművezetés elmélete

Az elméleti órák 45 percesek.

Vizsga Sikerességi Mutató 2016.II. negyedév ( VSM) elmélet: 53,85%

A vezetési órákat csak a sikeres elméleti vizsga után lehet elkezdeni.
A gyakorlati oktatás 29 óra + 1 vizsgaóra, összesen 30 óra.    Átlagos Képzési Óraszám (ÁKO) 2016. II. negyedévben: 156,39%  ( átlagosan 47 vezetési óra)

Vizsga sikerességi mutató (VSM) gyakorlat 2016. II. negyedév: 53,85%

Alapoktatás: 9 óra

Városi vezetés: 14 óra

Országúti vezetés: 4 óra

Éjszakai vezetés: 2 óra

A gyakorlati órák 50 percesek.

11.,Járműhasználat: 4db. Toyota Yaris, Toyota Corolla, Opel Astra,  2 db. Suzuki Swift, Hyundai Accent,

12.,Hiányzás pótlása: A tanfolyamon és a minimálisan előírt óraszámokon való részvétel kötelező! Az elméleti oktatásról való hiányzást pótolni kell- bármely azonos kategóriájú tanfolyam azonos előadásain! A hiányzás pótlása díjtalan. Gyakorlati oktatási óra az esedékesség előtt 48 órával következmények nélkül lemondható. Ettől eltérő esetben illetve igazolatlan távollét esetén pótóra befizetésének kötelezettsége terheli a tanulót.

13., A tandíj összege és befizetésének módja: Történhet egy összegben vagy részletfizetéssel, készpénzzel. Az elméleti oktatás díja: 34.000Ft., melyet az első oktatási napon egy összegben, készpénzben kell befizetni. Vezetési órák díja: 4500Ft. / vezetési óra ( a pót óra is), melyet be lehet fizetni 3 részletben ( 3x 45000Ft.) vagy vezetési alkalmanként.( 15x 9000Ft.). Elsősegély- nyújtó tanfolyam: 5000Ft. Elsősegély- nyújtó vizsga díja ( Vöröskereszt) 7900Ft. Kresz vizsga díja: 4600Ft. Forgalmi vizsga díja: 11000Ft. Az árakat a szerződéskötéstől számított egy éven belül áll módunkban garantálni. Ezen időn túl az autósiskola adott aktuális árai érvényesek.

Képzési Költség (KK) 2016. II. negyedévben a tanulók által befizetett átlag képzési díj: 161000Ft.

14., Felmentések: „B” kategóriás képzés esetén a tantárgyak hallgatása kötelező. A mozgáskorlátozott, siket és a magyar nyelvet nem beszélő tanulót a képzés elméleti oktatásán való részvétel alól, kérésre az iskolavezető mentesíti. A felkészítésben a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint közreműködik.A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító igazolás megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a szakirányú végzettséggel rendelkezők illetve külön jogszabály alapján.

15., Tanuló áthelyezése: Amennyiben a tanuló a képzés befejezése előtt más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, a teljesített oktatásról Képzési Igazolást állítunk ki 3 munkanapon belül, 3 példányban. Az igazolás kiállítása díjtalan.

Amennyiben más képző szervtől jelentkezik át tanuló a Talentum Autósiskolába, akkor az előző képző szerv által kiállított Képzési igazolás szükséges 2 példányban. Továbbá 5000Ft. adminisztrációs díjat kell befizetni iskolánkban. Átjelentkezett tanulók részére a vezetési órák díja: 5000Ft./ 50 perc

16.,Oktatási helyszínek: Tanterem: 1051 Budapest V ker., Sas u.25. 5.em.

      Tanpálya:

 • Budapest XIII ker., Váci út 178.szám alatti gépjárművezetői tanpálya. (Duna Pláza)
 •  III ker., Bécsi út

17., Pótóra igénylésének módja, díja: Vezetési pót órát az gyakorlati oktatónál lehet igényelni és a pótóra díját szintén a gyakorlati oktatónál kell befizetni készpénzben. Egy vezetési pót óra díja megegyezik az alap vezetési óra díjával.

18., Engedélyező hatóság: NKH. Képzési és Vizsgáztatási Főosztály, 1082, Budapest, Vajdahunyad u. 45. Tel.: +36 1 814 1818

       A képzés felügyeletét ellátó közlekedési felügyelőség: Nemzeti Közlekedési Hatóság,Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság,Járművezető

Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály, 1119, Budapest, Petzvál József u. 39., Tel.: +36 1 371 3030

19.,A vizsgázó jogai és kötelezettségei: A tanulónak joga van a meglévő gyakorlati oktatója helyett másik oktatót kérni, továbbá bármely panaszával az iskolavezetőhöz fordulhat. Amennyiben problémájára nem születik megoldás, kérheti áthelyezését másik képző szervhez, illetve egyéb ügyekben a PTK. szabályai a mérvadóak. A tanuló kötelezettsége az oktatási órákon való megjelenés, a hiányzás igazolása, amennyiben a hiányzás meghaladja a kötelező óraszám 10%-át a hiányzást pótolni kell. A tanuló kötelessége beiratkozáskor a minimum 8 általános iskolai végzettség igazolása. A vizsgázónak kötelessége a tandíj és a vizsgadíjak befizetése, az elmulasztott oktatási órák pótlása, a gyakorlati órák levezetésének aláírásával való igazolása. A gyakorlati órákat lemondhatja az esedékesség előtt 48 órával az oktatónál személyesen vagy telefonon. Ennek hiányában viszont, ha a megbeszélt időpontban nem jelenik meg a tanuló a tanóráit leadottnak tekintjük , melyeket díjfizetés terhel./ 1 db. óra díja/ Alapóra esetén a hiányzásokat pótolni kell. A sikeres kresz vizsga 2 évig érvényes. Sikeres kresz vizsgától számítva 2 év áll rendelkezésre a forgalmi vizsga teljesítésére. Ötödik sikertelen firgalmi vizsga esetén PÁV. vizsgálaton kell a tanulónak részt vennie. A személyi igazolványt minden oktatási órára és vizsgára vinni kell! Ha orvosi alkalmassági korlátozása van a tanulónak ( szemüveg, kontaktlencse, hallókészülék) köteles mind a vezetési órák során mind a vizsgákon tartalék szemüveget, kontaktlencsét vagy hallókészüléket- tartalék elemet stb. magánál tartani. Amennyiben ezek hiánya miatt nem tartható meg a vizsga, akkor a tanulót terheli a díjfizetési kötelezettség. ( pótvizsga díj) A gyakorlati oktatási díjak adott tárgyévben érvényesek.

20.,Vizsgadíjak és azok megfizetési módja

       Vizsgadíjak:

 • közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga: 4600 Ft.
 • forgalmi vizsga: 11000 Ft.

      Vizsgadíjak megfizetési módja: az elmélet vizsga díját az autósiskolában, készpénzben kell befizetni. A  forgalmi vizsga díját a gyakorlati oktatónál

kell befizetni szintén készpénzben.

21., A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos fontosabb előírások:
A forgalmi vizsgát követő 4. munkanapon menjen be a Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság, Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztályra ( XI ker., Bp., Petzvál J. u. 39.) az elsősegély- nyújtó vizsga igazoló lappal+ vizsgalappal, személyi igazolvánnyal, a minimum 8 általános iskolai végzettségét igazoló bizonyítvánnyal ( ha előbb nem vitte még be) és lakcímkártyával. Ott igazolást kap a vezetői engedély megszerzéséről. Ezen vizsgaigazolás és az orvosi alkalmassági igazolás (eredeti) bemutatása után az okmányirodában készül el vezetői engedélye. Külföldi tanuló esetén legalább 6 hónapra szóló tartózkodási engedély vagy bejelentett magyarországi állandó lakcím szükséges.

Vállalkozási feltételek:

Talentum Autósiskola

1051, Budapest, Sas u. 25.

Tiblex-Lex Bt.(Bp., Leányka u. 24. )

Cg. 01-06-766100

iskolavezető: Szabó Tibor

oktatásszervező, kapcsolattartó: Szabó- Farkas Alexandra

Telefon: 06 20 269 1023

Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök 15:00-19:00-ig